Kanjertraining

Op Kindcentrum de Rietgors gaan wij respectvol met elkaar en met de materialen om. Dit willen wij bereiken door op school:

  • een vertrouwde en veilige omgeving te bieden;
  • kinderen te begeleiden, ook in hun persoonlijke ontwikkeling;
  • kinderen te leren omgaan met zichzelf, de ander en de omgeving;
  • een goed contact te onderhouden met ouders via open communicatie.
We hebben de hantering van de Kanjertraining verankerd in het beleidsstuk Kanjertraining. Dat geeft zicht op we op school doen en waar we voor staan. Het document geeft zicht op samenhangende maatregelen, gericht op preventie en het afhandelen van incidenten, die onze school hanteert. Doel van dit beleid:

  • Eenduidigheid in de aanpak van ongewenst gedrag en eenduidigheid in het handelen van leerkrachten bij constatering van ongewenst gedrag.
  • Leerkrachten en schoolleiding een toereikend middel bieden om adequaat te kunnen reageren op ongewenst gedrag.
  • Leerlingen en ouders laten weten waar ze aan toe zijn.
  • Ouders in een vroeg stadium vragen om medeverantwoordelijkheid te dragen voor het gedrag van hun kind op school.
  • Tijdig signaleren van gedrags- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.
  •  Het structureel verminderen van ongewenst gedrag in scholen, door het volgen van een duidelijke lijn.
Wet sociale veiligheid

Sinds 2015 zijn scholen in het primair- (en voortgezet) onderwijs – wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Scholen hebben de taak om aan een inspanningsverplichting te voldoen en hierdoor papieren veiligheidsbeleid om te zetten in praktijk. 'De verplichting bestaat uit het ontwikkelen van een set samenhangende maatregelen, gericht op preventie en het afhandelen van incidenten. Dit beleid dient gevormd te worden met alle betrokkenen van de school en verankerd te worden in de dagelijkse praktijk. In het kader van pesten wordt scholen geadviseerd een anti-pestmethode te kiezen in de geest van de sociaal pedagogische visie.' In het beleidsdocument Kanjertraining ziet u hoe al wij hieraan voldoen.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar. Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter