Medezeggenschapsraad


Er is een medezeggenschapsraad (MR) die uit twee ouders en twee personeelsleden bestaat: de oudergeleding en de personeelsgeleding. Zij bespreekt zaken betreffende het beleid van de school op organisatorisch, onderwijskundig en financieel gebied.

De 2 ouders zijn André Buitenhuis en Merijn Smeets. Nathalie Mannessen en Marion Deneus zijn namens het personeel lid van de MR. Op één van de jaarlijkse ouderavonden worden er zo nodig verkiezingen gehouden voor de oudergeleding. De personeelsgeleding kiest haar eigen leden. Er is een algemene zakelijke ouderavond in januari van ieder schooljaar. 

Omdat de school onderdeel is van Stichting Archipel is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar. Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter