Zorg voor leerlingen.

Er is een duidelijke zorgstructuur voor alle leerlingen die extra aandacht nodig hebben. De zorg voor onze leerlingen is verdeeld over de groepsleerkracht, de IB-er en de orthopedagoge.

De groepsleerkracht zorgt voor een prettig lesklimaat in de klas, waar iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. De leerkracht begeleidt de leerlingen tijdens het werken naar zelfstandig leren. De leerkracht houdt gesprekken over het leren leren met de leerlingen.

De IB-er heeft een algemeen adviserende-en ondersteunende taak bij de begeleiding van leerlingen.  

• Ondersteunt de groepsleerkrachten m.b.t. informatie over leerlingen.

• Onderhoudt de contacten met overige basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs.

• Onderhoudt de contacten met het ZAT, WSNS en de overige IB-ers van WSNS over leerlingen die extra zorg behoeven.

Ons team krijgt ondersteuning van een orthopedagoog. Op verzoek observeert zij leerlingen, adviseert groepsleerkrachten en de IB-er om welbevinden en prestaties van leerlingen te verbeteren en ondersteunt de IB-er bij het opstellen van handelingsplannen.

Daarnaast heeft de Rietgors 5 keer per jaar de Zorgbijeenkomsten van WSNS, waarin ook een aantal externe instanties zitting hebben, zoals bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, de schoolarts, de leerplichtambtenaar en de wijkagent. Hier kan indien nodig advies worden gevraagd over welke hulp geboden moet worden aan de leerling.

Op onze school wordt gebruik gemaakt van het protocol Toelating, Schorsing en Verwijdering. De tekst van dit protocol is gebaseerd op de artikelen 40 en 40c uit de Wet Primair Onderwijs. In verband met de invoering van Passend Onderwijs is de Wet op een aantal punten aangevuld en gewijzigd, waardoor het noodzakelijk is het protocol grondig te herzien. Dit protocol bevat de meest relevante teksten uit de Wet. Voor de volledige tekst wordt verwezen naar de Wet Primair Onderwijs.

In voorkomende gevallen wordt ook volgens dit protocol gehandeld. Klik hier voor meer informatie.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar. Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter