Buitenschoolse opvang (BSO)

Alle basisscholen in Nederland zijn verplicht kinderopvang aan te faciliteren. Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang wil haar scholen namelijk ontwikkelen tot educatieve centra. Een educatief centrum of kindcentrum is –kort gezegd– een plek waar onderwijs en opvang hand in hand gaan. Waar samen met het welzijnswerk, de muziekschool, sportclubs en andere organisaties activiteiten aangeboden worden op het gebied van sport & gezondheid, natuur & techniek, kunst & cultuur, aangevuld met zorg en opvoedingsondersteuning.

Op het moment dat kinderen naar Kindcentrum ce Rietgors gaan, kunnen de kinderen terecht bij de buitenschoolse opvang.

Na schooltijd is het tijd voor ontspanning. In een huiselijke sfeer kunnen kinderen tussen 4 en 13 jaar allerlei leuke activiteiten doen, die worden georgani­seerd op basis van hun eigen voorstellen, interesses en ontwikkeling: (buiten) spelen, creatieve, muzikale, bewegings-, taal- en denkactiviteiten. In samen­spraak en samenwerking met de kinderen.

Ouderraadpleging

Ouders van kinderen bij een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau kunnen plaatsnemen in de oudercommissie van de betreffende locatie. Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd.

Doel van oudercommissie 

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. De oudercommissie onderhoudt daartoe contact met de ouders, de organisatie en de GGD.

Rechten en taken oudercommissie 

De taken van de oudercommissie worden officieel vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. De oudercommissie heeft het recht (on)gevraagd te adviseren over:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid;
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;
  • de openingstijden;
  • het beleid rondom voorschoolse educatie;
  • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling;
  • de prijs van de kinderopvang. 

Maar .... 
Op KC de Rietgors is de naschoolse opvang echter zeer klein van omvang zodat er geen wettelijke verplichting bestaat om een oudercommissie te hebben. Wel zijn we verplicht om ouders te bevragen door middel van een zgn. ouderraadpleging als het gaat over bijvoorbeeld wijzigingen m.b.t. (uitbreiding van) openingstijden en verandering van de prijs van de kinderopvang. 

Naast de dinsdag- en donderdagmiddag is het mogelijk om gebruik te maken van de BSO op Het P@rk. De kinderen worden dan door de pedagogisch medewerker of chauffeur opgehaald met de eigen BSO-bus.

Openingstijden BSO de Rietgors

BSO de Rietgors biedt deze mogelijkheid iedere dinsdag- en donderdagmiddag in de schoolweken van 14.00 – 17.30 uur aan. Bij voldoende animo is uitbreiding van het aanbod mogelijk.

Kinderopvangtoeslag

Voor de buitenschoolse opvang kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. De maximale uurprijs voor 2023 staat vast op € 7,85 en voor 2024 €9,12. Hier kunt u de tariefkaart 2024 inzien.

Gastouderopvang

Gastouderopvang is mogelijk voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar en vindt plaats bij de gastouder thuis. Gastouderopvang is een kleinschalige, huiselijke vorm van kinderopvang; er worden maximaal 4 tot 6 kinderen opgevangen. Een ander belangrijk kenmerk van gastouderopvang is de flexibiliteit van de opvang. Opvang is in principe op alle tijden mogelijk is, daarom is gastouderopvang zeer geschikt voor werkende ouders met onregelmatige werktijden.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie over buitenschoolse opvang, aanmelden, tarieven en de kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij:

Stichting Archipel Kinderopvang
Houtwal 16, 72
01 ES Zutphen
(0575) 501 187

www.archipelprimair.nl

 

Aanvullende informatie

Klik hier voor het pedagogisch werkplan en hier voor het meest recente rapport van de GGD.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar. Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter