Passend onderwijs en zorgplicht

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met Passend onderwijs is het nog beter mogelijk om ondersteuning op maat te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben. Zo hebben zij de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal (basis)onderwijs. Daarnaast werken scholen nauw samen met partners vanuit de jeugdhulp, zodat kinderen en hun ouders zowel op school als thuis passende ondersteuning krijgen.

Wat is de zorgplicht?

Scholen zijn verplicht om een passende onderwijsplek te vinden voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit heet de zorgplicht. Of een kind nu ‘gewoon’ of ‘anders’ leert: elke school heeft de plicht een passend aanbod te doen. Het liefst op de reguliere basisschool. En als dat niet kan, dan op een andere basisschool, in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs. Altijd in samenspraak met ouders/verzorgers. ‘Regulier als het kan, speciaal als het moet’.

Hoe stelt een school vast of uw kind extra ondersteuning nodig heeft?

Scholen vragen u om bij aanmelding informatie door te geven over de ondersteuning die uw kind nodig heeft, aangevuld met informatie van een voorschoolse voorziening of huidige school. Van u wordt verwacht dat u die informatie met school deelt. Daarnaast neemt de school, indien nodig, contact op met de voorschoolse voorziening of huidige school. Als het schoolteam denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt een ondersteuningsteam gevraagd mee te denken.

Wat is een ondersteuningsteam?

Al onze scholen hebben een ondersteuningsteam voor de bespreking van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. In het ondersteuningsteam wordt samen met ouders de vraag besproken: wat heeft het kind nodig om zich optimaal te ontwikkelen?

Scholen vragen aan ouders formeel toestemming voor de bespreking van hun kind in het ondersteuningsteam en nodigen ouders altijd uit om bij de bespreking van hun kind aanwezig te zijn. Aan het ondersteuningsteam nemen verder deel de leerkracht, de intern begeleider, onderwijscoach (vanuit het samenwerkingsverband IJssel | Berkel) en gezinscoach (vanuit jeugdhulp / Centrum voor Jeugd en Gezin). Daarnaast kunnen ook partners op afroep deelnemen aan het overleg, bijvoorbeeld een orthopedagoog.

Wanneer geldt de zorgplicht?

Als ouders hun kind schriftelijk aanmelden bij een school, moet die school bekijken of ze het kind een passende plek kan bieden. Ook als het kind al op een andere school staat ingeschreven. (Een kind blijft ingeschreven staan op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Als een kind van school gaat, om welke reden dan ook, mag de school het kind dus pas uitschrijven na inschrijving op een nieuwe school.)

Voordat de zorgplicht ingaat, moet zijn voldaan aan de aanmeldingsprocedure en moet de school hebben vastgesteld dat het kind extra ondersteuning nodig heeft. De zorgplicht geldt juridisch gezien voor het schoolbestuur. In de praktijk vult de school waar het kind is aangemeld de zorgplicht in. De procedure zorgplicht is niet van toepassing indien op de school waar het kind is aangemeld geen plaatsruimte beschikbaar is en/of ouders de grondslag van de school niet respecteren. Bij aanmelding op meerdere scholen vraagt school aan ouders welke school hun voorkeur heeft. Deze school krijgt de zorgplicht als dat nodig is.

 
Meer informatie
Hoe KC de Rietgors passend onderwijs en ondersteuning biedt kunt u hier lezen in ons Schoolondersteuningsprofiel en hier in ons Schoolondersteuningsplan. Daarnaast kunt u voor meer informatie en vragen over Passend onderwijs terecht bij het samenwerkingsverband IJssel | Berkel: www.ijsselberkel.nl

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar. Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter